Põhikiri

MTÜ AESPA KODU 
PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED
   1.1 Mittetulundusühingu nimi on Aespa Kodu.
   1.2 MTÜ Aespa Kodu (edaspidi Selts) on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma sümboolika ja pangakonto.
   1.3 Selts juhindub oma tegevuses Eestis kehtivatest seadustest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
   1.4 Selts käsutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ega jaota kasumit oma liikmete vahel.
   1.5 Selts on asutatud 14.06.2011.a.
   1.6 Seltsi aadress on ühe juhatuse liikme aadress: Noole 27, 79729 Aespa k., Kohila v., Raplamaa.
   1.7 Seltsi põhikiri on vastu võetud 14.06.2011.a.

2. SELTSI TEGEVUSE EESMÄRGID
   2.1 Seltsi põhitegevuseks on olla Aespa piirkonna arengu eestseisjaks. Seltsi eesmärkideks on:
         2.1.1 piirkonna igakülgne arendamine ja elanikkonna eneseteadvuse tõstmine omanäolise ja elujõulise elukeskkonna nimel;
         2.1.2 piirkonna elanike ühishuvide kaitsmine ja esindamine ning ühistegevuse ja koostöö arendamine;
         2.1.3 piirkonna elu aktiviseerimine ja mitmekesistamine ning arenguks soodsate tingimuste loomine, piirkonna majandus-, sotsiaalse ja kultuuritaseme arengule kaasaaitamine;
         2.1.4 noorte ja eakate kaasamine ühistegevusse ja ühisürituste korraldamine,
         2.1.5 uute vaba aja veetmise võimaluste loomine,
         2.1.6 loodussäästliku heakorra teostamine, keskkonnateadlikkuse tõstmine;
         2.1.7 piirkonna turvalisuse arendamine;
         2.1.8 piirkonna ajaloo uurimine ja tutvustamine.
    2.2 Selts oma eesmärkide saavutamiseks:
          2.2.1 toetub oma tegevuses liikmeskonna vastutustundele ja algatusvõimele;
          2.2.2 kaardistab Aespa elanikkonna probleemid ja vajadused;
          2.2.3 tõstatab ja avalikustab kitsaskohti ning lahendamist vajavaid probleeme;
          2.2.4 teeb ettepanekuid ja järelpärimisi;
          2.2.5 osaleb külade komisjoni töös; 
          2.2.6 loob sidemeid ja arendab koostööd kohaliku omavalitsuse, teiste isikute, ühenduste ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal; 
          2.2.7 korraldab Seltsi liikmete ühisettevõtmisi sh talguid, nõu-ja õppepäevi, laatu ja muid avalikke üritusi, kaasates seejuures ka teisi asjast huvitatud era- ja juriidilisi isikuid; 
          2.2.8 esitab rahataotlusi rajatiste ehitamiseks, ürituste korraldamiseks ja muuks avalikuks eesmärgiks, mis teenib Aespa piirkonna arengut; 
          2.2.9 aitab kaasa Aespa arenguplaanide kujundamisele ja arenguvisioonide koostamisele.

 

3. SELTSI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
    3.1 Seltsi liikmeks saavad astuda kirjaliku sooviavalduse alusel füüsilised ja juriidilised isikud kes tunnistavad antud põhikirja ja soovivad osaleda Seltsi tegevuses. 
    3.2 Isik loetakse Seltsi liikmeks hetkest, kui ta on andnud kirjaliku sooviavalduse Seltsi juhatusele ning  juhatus on teinud positiivse otsuse.
    3.3 Seltsi asutamiskoosolekul osalenud isikud on arvatud Seltsi liikmete hulka kirjaliku sooviavalduseta.
    3.4 Seltsist väljaastumine toimub liikme kirjaliku sooviavalduse alusel, mille ta esitab juhatusele.
    3.5 Liikme võib juhatuse otsusega Seltsist välja arvata, kui tema tegevus on vastuolus Seltsi põhikirjaga või kahjustab Seltsi mainet, samuti juhul, kui liige ei täida juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale või mõnel muul mõjuval põhjusel.
    3.6 Liikmemaksu, mis oli makstud enam, väljaastumisel ja väljaarvamisel ei tagastata.
    3.7 Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.
    3.8 Liikmel on õigus:
          3.8.1 arutada kõiki põhikirjast tulenevaid probleeme, saada teavet, teha ettepanekuid, avaldada ja kaitsta oma arvamust seltsi tegevuse ja tema juhtide tegevuse kohta;
          3.8.2 osaleda Seltsi tegevuses;
    3.9 Seltsi  liige kohustub:
          3.9.1 täitma käesoleva põhikirja nõudeid;
          3.9.2 tasuma üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud korra kohaselt liikmemaksu;
          3.9.3 täitma temale pandud ülesandeid;
          3.9.4 aktiivselt osalema Seltsi ühistegevuses.  

4. SELTSI STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS
    4.1 Seltsi kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek:
          4.1.1 võtab vastu Seltsi põhikirja ja teeb selles muudatusi
          4.1.2  määrab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;
          4.1.3 arutab Seltsi tegevust ja võtab vastu otsuseid
          4.1.4  kinnitab juhatuse poolt koostatud eelmise majandusaasta tegevuse aruande;
          4.1.5  teeb otsuseid küsimustes, mida juhatus või Seltsi liikmed on esitanud üldkoosolekule otsustamiseks;
          4.1.6  üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid päevakorra piires, kui üldkoosolekust võtavad osa vähemalt pooled Seltsi liikmetest; juhul, kui koosolekul osaleb alla poole liikmetest, korraldatakse erakorraline koosolek ning sel juhul piisab otsuste vastuvõtmiseks lihthäälteenamusest.
          4.1.7  üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Seltsi liige või tema esindaja, kellel on lihtkirjalik volikiri. Esindaja võib olla ainult Selts liige;
          4.1.8 üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Seltsi juhtimisküsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
          4.1.9  üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 7 päeva, erakorralise koosoleku etteteatamise aeg ei ole reglementeeritud.
          4.1.10 Üldkoosolek käib koos vähemalt kord aastas. 
     4.2 Seltsi struktuuriüksused on juhatus ja revident.
     4.3 Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Seltsi tegevust juhatus. Juhatus on 3-liikmeline.    Juhatus võib valida enda hulgast esimehe. Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kolmeks aastaks.
     4.4 Seltsi  asutamisel täidavad juhatuse kohuseid  asutajaliikmed.
     4.5 Juhatuse liikme võib määrata ja tagasi kutsuda juhatuse koosoleku otsusega.
     4.6 Juhatus koguneb vastavalt vajadusele. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2 juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku käik protokollitakse.
     4.7 Juhatuse nimel võib esineda, otsuseid teha ning lepinguid allkirjastada ka ainult üks juhatuse liikmetest.
     4.8 Seltsi juhatus:
           4.8.1 jälgib seadustest ja Seltsi põhikirjast ning otsustest kinnipidamist;
           4.8.2 peab läbirääkimisi lepingute sõlmimiseks, kirjutab Seltsi liikmete nimel neile alla ning järgib vastastikuste kohustuste täitmist;
           4.8.3  Seltsi eesmärkide täitmiseks kogub ja analüüsib teavet;
           4.8.4 juhib Seltsi finantsmajanduslikku tegevust ja koostab iga-aastase eelarve;
           4.8.5  korraldab ja kutsub kokku üldkoosolekuid ja abistab liikmeid põhikirjaliste      ülesannete täitmisel;
           4.8.6  sõlmib, muudab, lõpetab töölepinguid palgaliste töötajatega. 
     4.9 Seltsi finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks valitakse revident.
     4.10 Selts majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

5. JURIIDILISED ÕIGUSED, VARALISED JA RAHALISED VAHENDID
    5.1 Selts kasutab otsuste algatamise õigust oma tegevuse piires. Seltsi vara moodustub:
          5.1.1 liikmemaksudest;
          5.1.2 varalistest annetustest ja eraldistest;
          5.1.3  tulust, mida võidakse saada väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või muudest põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest.;
          5.1.4  muust tulust, mis on vajalik Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks;
          5.1.5 Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadustega;
          5.1.6 Seltsi koosseisust lahkunud või väljaarvatud liige kaotab õigused ühisele varale;
          5.1.7 Selts ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.
   5.2  Selts võib juhatuse otsuse alusel võtta pangalaenu oma põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks. 

6. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE
    6.1 Seltsi reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine toimub:
          6.1.1.  Seltsi üldkoosoleku otsuse alusel;
          6.1.2. pankrotimenetluse alusel;
          6.1.3.  liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
          6.1.4.  sundlõpetamise korras kohtuotsuse alusel.
    6.2 Seltsi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

7. LÕPPSÄTTED
    7.1 Selts kuulub kandmisele Mittetulundusühistute ja sihtasutuste registrisse.
    7.2 Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse vastavalt seadustele.  Seltsi põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 14.06.2011.a.