MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 12 (25.03.2014)

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 12                         25.03.2014

 

Algus: 18.00

Lõpp: 19.45

Hageri rahvamajas

 

Kohal: Fred Linnukütt, Tauno Sillaste, Aarne Suviste, Eva Lillemaa, Alina Rump, Hillar Põld, Ragne Kõuts, Maarika Oja, Rena Pehlak

 

 

Päevakord:

  • Külakeskuse parkla rajamise seisud, võsalõikuse talgud, Aespasse lastaia rajamise perspektiiv;

  • Aespa jaanipäevapeo korraldamine;

  • MTÜ 2013.a. majandusaasta aruanne;

  • Laste suvetegevused Aespal;

  • Sammud vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks, keskkonnariskid;

  • Jooksvad küsimused.

 

Arutati:

Külakeskuse parkla rajamine, võsalõikuse talgud, Aespasse lasteaia rajamise perspektiiv. Kohila valla eelarves on külakeskuse parkla projekteerimiseks ja rajamiseks 10 000 EUR. Selleks, et parkla võiks valmida jaanipäevaks, mil on külakeskuse alal kavas jaanipäevaüritus, tuleb teha nüüd kevadel võsalõikamise talgud (3.mail). Aarne on parkla ala juba loodusesse maha märkinud. Kohila vallavanem Heiki Hepneri e-kirjast (21.03.2014): „Kahjuks ei oska hetkel projekti valmimisaega ütelda. Saime Aarne Suvistelt andmed kätte ja loodame, et töö ei võta väga palju aega. Seal on tõsi küll mitmeid kooskõlastusi vaja teha, mille saamist hetkel ei oska prognoosida. Kui kõik läheb plaanipäraselt siis maikuu jooksul peaks projekt koos kooskõlastustega valmis olema. Pärast seda saaksime ehitushankega edasi minna. Kindlasti tahaks sel aastal mahasõidu ja vähemalt osa parkla alusest (ilma asfaldita) valmis saada. Lisaks teha elektriliitumine ja panna ka paar tänavavalgustuse posti. Raha selleks loodame saada hangetega odavnenud hinna arvelt ja ka talvel lumelükkamiseks kavandatud vahenditest jääb raha alles. Esimene asi, mida kogukond saaks teha, oleks asukohtade  (erinevad väljakud, parkla ala, külakeskuse ala jne) looduses mahamärkimine. Selle alusel saaks kavandada raiet (hinnata kui palju midagi on vaja raiuda ja vormistada raieluba). Pärast seda  oleks võimalik raietöödega alustada. Ka siin saab kohalik kogukond kaasa lüüa. Tarbematerjali peab eraldi üles töötama (raiuma) ja seda lõkkesse ajada ei tahaks.“

Jaanituleks kasutatakse võsa ja muuks kasutuseks kõlbmatuid puidujäätmeid. MTÜ-le pakuti koormat mitu aastat kuivanud kände.

Pikemas perspektiivis on küsimus, milline saab olema hoone (lasteaia ja/ või külakeskuse) vee- ja kanalisatsioonilahendus. Milline lastead planeeritakse? Kui moodullastead, siis kuivõrd esteetiline see välja näeb? Küsimus on ka, kas avanevad Euroopa Liidu meetmed võimaldavad rahastada hoone ehitust. Mõelda alternatiivsete võimaluste peale (nt põhumaja; alale veetav restaureerimist vajav hoone vms.). Igal juhul on Aespas vajalik lisaks lasteaiale ka külakeskuse hoone. Kiisale 2014.a. jooksul ehitatav vabaajakeskus ei ole lahendus, sest laste jaoks jääb see liiga kaugele ja asub naaberomavalitsuses, millega Kohila valla koostöövõimalused ei ole selged. Aespa kogukonnakeskuse hoone leiaks kindlasti tulevikus mitmekülgse rakenduse (pisike toidukaupade pood, korrakaitse punkt, apteek, rahvaraamatukogu jms) – avalikud teenused peavad olema niivõrd suure aleviku elanikele kodu lähedal kättesaadavad. Pärast Aespa kaupluse põlengut ei olegi kohta, kus kohalikud kohtuvad.

Lepiti kokku: Fred uurib ökohoonete rajamise võimalusi, Tauno suhtleb vallavalitsusega meie plaanide osas (3.mai võsalõikuse talgud, raieluba, elektriliitumine). Registreerime 3.mai talgud ka Teeme Ära kodulehel (kas Gert saab teha?), teeme laialdast reklaami (talgukuulutuse tekst Ragnelt) ja ürituse päeval infotahvlid (Hillar) ja supikatel (Hillar).

Aespa jaanipäevapidu, korraldame 21.juunil külakeskuse alal. Selleks ajaks peab olema võimalus alale pääseda. Peo jaoks raha olemas bändi tellimiseks, juurde vaja generaatori/ elektri jaoks, tuletõrje valve jaoks?

MTÜ Aespa Kodu 2013.a. majandusaasta aruanne. Kulusid oli 1639 eurot, tulusid 1326 eurot, aasta lõpuks oli raha pangas 749 eurot. Üles jäid PRIA Leader toetuse realiseerimisega tekkinud võlgnevused 2473 euro ulatuses, sest projektitoetus ei ole veel MTÜ arvele jõudnud. Revident Eva Lillemaa oli tutvunud majandusaasta aruandega ja hindas selle ning selle aluseks oleva dokumentatsiooni korrektseks.

Laste suvetegevused Aespal. Kavas on korraldada lastele suvel kaks korda nädalas võrkpallitreeninguid Aespa perepargis ja jalgpallitreeninguid Kurtna kooli kunstmurustaadionil. Treeningute läbiviimiseks on räägitud Kohila Võrkpalliklubiga ja Raplamaa Jalgpallikooliga, mõlemad on teinud omapoolsed pakkumised. Treeningute eest tasuksid osaliselt ka lapsevanemad. Treeningud on mõeldud kooliealistele lastele. Mida pakkuda noorematele? Kas oleks huvi lastejooga vastu?

Jooksvad küsimused.

Tõstatusid taas suured probleemid vee- ja kanalisatsiooniga. Joogivesi on kõlbmatu, kollektiivselt (nt aiandusühistu peale) lahenduste leidmist ei toetata ühestki rahastusallikast.

Tänavate tolmuvabaks muutmine – suured investeeringud kavas 2015.a., kuid hoiame silma peal, et need taas mõnda aastat edasi ei lükkuks.

Prügiga ringikäimist ei kontrollita – endiselt palju neid, kes poetavad oma prügi metsa alla, teiste inimeste prügikonteineritesse, bussipeatuse urnidesse.

MTÜ tegevusse tuleks kaasata rohkem kohalikke elanikke, vaja on MTÜ-d turundada. Kohtume 2.aprillil kell 18.30 ajurünnakuks. Üks turunduse võtteid võiks olla ka suur kohalike elanike kaubavahetuslaat.

Otsustati:

Külakeskuse ala võsalõikuse talgud toimuvad 3.mail.

Aespa jaanipäev toimub 21.juunil.

Kinnitada MTÜ Aespa Kodu 2013.a. majandusaasta aruanne.

Taotleda toetust laste suviste treeningute jaoks.

Alustada MTÜ aktiivsema turundamisega, kohtuda selleks 2.aprillil.

 

Protokollis

Ragne Kõuts