MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 1

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 1                           14.06.2011

 

Koosoleku algus: 19.00

 

Koosoleku lõpp: 20.35

 

Kohal: Ragne Kõuts, Alina Rump, Lauri Alviste, Märt Raudsepp, Marion Raudsepp, Kairi Kontson, Triin Saue, Mait Mutso, Merike Andrejev, Eva Lillemaa, Piret Meierau, Maris Maamägi, Anna Oja, Kristel Reiljan, Alar Smirnov, Anželika Saveljeva, Alina Rump, Gunnar Viita

 

Päevakord:

1)      Osalejate tutvustus

2)      Ülevaade elanikkonna küsitluse tulemustest

3)      MTÜ põhikirja projekti arutelu

4)      MTÜ juhatuse liikmete ja revidendi valimine

5)      Jooksvad küsimused

Arutati:

1)      Kokkutulnud tutvustasid ennast, kõik olid nõus olema MTÜ liikmed ja osalema aktiivselt Aespa elu paremaks muutmisel

2)      Elanikkonna küsitlust on vaja laiendada, ühingu liikmed organiseerivad täiendava ankeetide jagamise. Kokku tuleks saada ligikaudu 200 ankeeti, nii eesti- kui ka venekeelseid.

3)      MTÜ põhikirjas peaks olema tegevuste ja eesmärkide all võimalikult laialt tegevusi, nii üldiseid kui ka konkreetseid, et projektitaotlustes oleks võimalikult paljud valdkonnad kaetud. Juhatuse võiks valida kolmeks aastaks, juhatuses võiks olla kolm liiget. MTÜ aadressiks võiks olla juhatuse liikme aadress. Liikmemaks võiks olla sümboolne – nt 5 EUR aastas. Juhatuse üks ülesannetest on kaasata igast (endisest) aiandusühistust vähemalt üks inimene MTÜ tegevusse. Vilivere osaga on hetkel lahtine, sest ei tea veel, kas see hakkab Aespa hulka kuuluma või mitte. MTÜ-ga KOVIL hoitakse kontakti ja tehakse koostööd.  MTÜ tegevuse kontrolliks ei moodustata revisjonikomisjoni, valitakse üks revident.

4)      Juhatuse liikmeteks tehti ettepanek valida idee algatajad.

5)      Arutati Aespa alevikuks ja külaks jaotamisega seonduvat, tutvuti kaartide ja joonistega.

 

Otsustati:

1)      Kinnitada MTÜ põhikiri minimaalsete redaktsioonidega.

2)      Juhatuse liikmeteks valiti kolmeks aastaks Ragne Kõuts, Alina Rump ja Lauri Alviste, revidendiks nõustus hakkama Kairi Kontson.

3)      MTÜ aadressiks saab ühe juhatuse liikme aadress – Noole vk 27, 79729 Aespa, Kohila vald, Raplamaa.

4)      MTÜ liikmemaks on sümboolse suurusega – 5 EUR 2011.aastaks.

5)      MTÜ juhatuse liikmed allkirjastavad MTÜ asutamislepingu ja kannavad ühingu registrisse ning kannavad selle toiminguga kaasnevad kulud.

6)      Järgmine aktiivi kokkusaamine toimub 5.juulil kl 19.00. Siis pannakse paika 2011.a. tegevuskava ja moodustatakse töörühmad erinevate valdkondade tegevuste jaoks.

 

Juhatas: Ragne Kõuts                                                                       Protokollis: Ragne Kõuts