MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 17 (14.03.2015)

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 17                                     14.03.2015

Sutlema seltsimajas

Algus: 11.00

Lõpp: 13.00

Kohal: Lauri Alviste, Hillar Põld, Jane Linnukütt, Raivo Rooden, Gunnar Viita, Janne Jürgens, Eva Lillemaa, Alina Rump, Janek Hüvila, Fred Linnukütt, Urma Taalberg, Aurika Männi, Ragne Kõuts

Päevakord:

 • Majandusaasta aruanne, revidendi sõnavõtt
 • Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitrassi rajamine
 • 2015.a. üritused:

-          24.aprill koosolek –TTK tudeng tuleb tutvustama võimalikke laululava projekteerimislahendusi

-          talgud

-          metsarahva trall

-          laat

-          jaanipäev

 • Jooksvad küsimused

Arutati:

MTÜ Majandusaasta aruanne Revident hindas majandusaasta aruande korrektseks ja tegi ettepaneku see kinnitada.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassi rajamisega seonduv saab olema käesoleva kevade peamine raskuspunkt MTÜ jaoks. ÜVK rajamise eeltöö on tõsine ja selle õnnestumine sõltub suurel määral ka meie panusest. Nimelt peab rahataotluse dokumentide hulgas olema sooviavalduste pakk vähemalt 60% Aespa aleviku kinnistuomanikelt. Peaksime tegema igaüks oma ühistus/ tänaval informeerimise tööd ja koguma nõusolekuid või eitavaid vastuseid. Kõik, kes meie inimestest on nõus infot koguma, saavad enda piirkonna kinnistute kohta personaalsed küsitluslehed (need valmistab ette OÜ Infragate, kes tegeleb projektitaotlusega). Küsitluse tulemused ei ole siduvad – rahastaja on huvitatud infost, kas üldse antud piirkonna elanikud ise ka tahavad trassi saada. Meie puhul on muidugi 60% nõusolekute saamine päris keeruline, aga mitte võimatu. Meie saame tegeleda ainult kohapeal kättesaadavate püsi- ja suveelanikega; kinnistuomanikega, kes oma kinnistut praktiliselt ei külasta, tegeleb vald. Samuti toetab vald seal, kus on vaja suhelda ühistute (endiste) esimeestega.

Igal juhul on selge, et see saab olema suure tõenäosusega üks viimaseid variante üldse Aespa trass välja ehitada, sest euroliidu toetused Eestile lõppevad varsti ning vald ei suuda ilmselt ilma abita kunagi ise trassi rajada. Praegu on trassi maksumus arvestatud ligikaudu 50 miljonit eurot ja tulevikus kindlasti pigem kõrgem, kui madalam. Sel põhjusel on väga oluline, et me KÕIK ühiselt jõu ühendaksime ja piirkonna reostusoht saaks likvideeritud.

Kuna inimestel, kellega hakkame rääkima, on kindlasti hästi palju küsimusi, siis pakkus Infragate välja nö koolituse küsitlejatele. Teeme selle neljapäeval, 19.märtsil kell 18.30 (ilmselt Hageri rahvamajas).

Lisaks on väga oluline jagada infot inimestele kõikvõimalike kanalite kaudu. Info võiks olla vallalehes ja valla kodulehel, vald võiks saata ka postkastidesse eesti- ja venekeelsed infolehed, oleme ise valmis osalema erinevatel üritustel ja tegema selgitustööd, samuti nt Kiisa turu juures või Ankru poe juures. Kampaaniatest oli arutluse all ka võimalus tellida veetsisternid, millest saaksid kohalikud tulla vett võtma ja siis ka infot saada.

Igaüks, kes on nõus küsitlejana oma ühistus ringi käima, teeb seda oma paremal äranägemisel (st räägib naabritega, millal talle sobib ja kogub allkirju siis, kui aega leiab), kuid üks ühine ringikäimine on kavas 9.ja 10.mail – selle kuupäeva aktsiooni kohta teavitame Aespa elanikke laiemalt.

Esimese poolaasta üritused.

„Teeme ära“ talgud toimuvad tänavu 2.mail – korrastame aleviku teeääri ja rohealasid, korraldame perepargis atraktsioonide remontimise (vajalik paigaldada rippkiigele kett, paigaldada tasakaalukiige kiigelaud, ronimisvõrk). Vallaga koostöös peab samal päeval olema korraldatud prügivedu (sinna on vaja kaht meest prügi peale tõstma – see on paras jõutreening, sest prügi tuleb eelmiste aastate kogemusele tuginedes vähemalt 14 tonni). Pakendikonteinerid tuleks Aespale kindlasti paigutada, lubatud juba ammu. Kuna muud kohta selleks ei ole, siis teeme ettepaneku paigaldada need Suvila bussipeatuse kõrvale. Seal on suured kraavid, milles osa võiks pealt katta paneelidega või panna sisse truubi ja sinna peale pakendikonteiner. Mujal ei ole konteineri jaoks kohta. Lisaks peaks valla korrakaitsespetsialist käima kontrollimas kinnistuomanikke, kellel on prügiveoga liitumisest vabastus ja neid, kel puuduvad konteinerid.

Kevadlaada ja metsarahva tralli teeme samal ajal – mõlemad korraldame 23.mail külakeskuse platsil (lastele batuut, teatrietendus, muusika). Enne võiks uurida võimalust, kas vald saaks külakeskuse platsi parkla välja ehitada ettenähtud suuruses.

Kui tänavu toimub valla jaanituli Aespal, siis korraldame jaanitule 23.juunil.

Otsustati:

 • Kinnitada MTÜ Aespa Kodu 2014.a. majandusaasta      aruanne.
 • Korraldada koostöös Ifragate’i ja Kohila      vallavalitsusega elanikkonnalt sooviavalduste kogumine seisukohavõtuks      ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamiseks. Allkirjade kogumise aktsiooni      kulminatsioon 9. ja 10.mail.
 • Korraldada 2015.a esimese poole üritused      järgmistel aegadel:
  • 24.aprillil       kokkusaamine projekteerijaga laululava projekti tutvustamiseks
  • „Teeme ära“ talgud prügikoristuseks       ja perepargi remontimiseks 2.mail
  • Kevadlaat ja metsarahva trall 23.mail külakeskuse platsil
  • Jaanipäev 23.juunil (kui Kohila valla jaanituli on Aespal)

Protokollis: Ragne Kõuts