MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 2

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 2                           05.07.2011

 

Koosoleku algus: 19.00

 

Koosoleku lõpp: 20.45

 

Kohal: Ragne Kõuts, Alina Rump, Lauri Alviste, Marion Raudsepp, Triin Saue, Mait Mutso, Eva Lillemaa, Gunnar Viita, Renee Kontson

 

Kutsutud: Maire Midri, MTÜ KOVIL

 

Päevakord:

Tegevuskava arutelu, mänguväljaku rajamine Entusiasti bussipeatuse tagusele alale, Aespa staadioni rajamine.

Arutati:

Peaks hakkama paralleelselt tegelema kahe jõukohase projektiga:

1) mänguväljaku ja pargi rajamisega Aespa ringtee äärde Entusiasti bussipeatuse tagusesse metsatukka. Koguneme 9.augustil sinna grillile ja siis vaatame ala üle ning teeme plaane. Sügiseks võiks kavandada esimese talgupäeva ala puhastamiseks võsast ja kevadise ehituse ettevalmistustöödeks. Siis saaks kevadel teha suuremad talgud mänguväljaku ehitamiseks. Sellega on oluline tegeleda vabatahtliku töö korras, sest see näitab suuremate rahataotluste tegemise puhul, et oleme suutelised midagi ära tegema. Kutsume grillile ka valla keskkonnanõuniku ja aedniku, et arutada nendega võimalusi ala kasutamiseks. Kodulehel foorumis lepime kokku, kes mida grillile kaasa toob.

2) puhke- ja virgestusala Aespat läbiva tee äärde endisele Aadu talumaale. Alal võiks olla erinevad kasutusvõimalused igast vanusest inimestele nii spordi- kui ka vabaajaüritusteks. Sinna võiks rajada nii jalg-, võrk- ja korvpalliplatsid, skatepargi aga ka rahva-ja noortemaja.  Kuna Aespal ei ole üldse avaliku kasutusega ruumi ega elanike koostegevuse kohti, on vajalik eraldi hoone ehitus (kaugemas plaanis). Seal saaks hoida platsi hooldamise vahendeid, spordivahendeid ja muud inventari ning ka talveperioodil korraldada üritusi ja ringitööd.

Sügisel võiks juba esimesed suuremate kuludega taotlusprojektid kokku kirjutada. Selleks tuleks igal ühingu liikmel võtta järgmisele kokkusaamisele kaasa viis täidetud küsitluslehte, et saaksime tugevaid argumente oma taotlustele (kokku peaks täidetud ankeete tulema 150-200). Küsitluse põhjal võiks teha kirja ka valda huviväljendusega vee- ja kanalisatsioonitrassi ehituse osas. Selle puudumine muudab mitmete meie soovide realiseerimise võimatuks (nt lasteaia rajamine, rahva-noortemaja rajamine, suurema kaupluse kutsumine piirkonda jne).

 

Otsustati:

1)      Esitada maanõunikule staadioniks taotletava maa-ala kasutusplaan. Maa-alale planeeritakse laialdast kasutust, et sellest kujuneks aleviku puhketegevuste keskus, kus asuvad erinevatele sihtrühmadele mõeldud rajatised: jalg-, võrk- ja korvpalliväljak, rularambid, rahva- ja noortemaja.

2)      Rajada peamiselt vabatahtliku tööga Entusiasti bussipeatuse taha mänguväljak, et rahataotluste puhul oleks võimalik tõendada MTÜ tegevussuutlikkust.

3)      Järgmine kokkusaamine toimub 9.augustil kl 18.00 Entusiasti bussipeatuse juures. Vaadatakse üle metsatuka seisukord ja kavandatakse talgupäev 2011.a. sügiseks ettevalmistustöödeks mänguväljaku ja puhkeala rajamiseks.

4)      Järgmiseks kokkusaamiseks 9.augustil toob iga MTÜ liige kaasa viis täidetud ankeeti.

5)      Küsitlustulemuste põhjal tehakse vallale huviavaldus Aespa elanike nimel vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks.

 

Juhatasid: Alina Rump, Ragne Kõuts                                              Protokollis: Ragne Kõuts