MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 3

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 3                           09.08.2011

 

 

Ringkäik Vibu metsatukas (Aespa ringteel Entusiasti bussipeatuse taga) ja grillimine, kl 18-20.45

 

 

Päevakord:

 

Tegevuskava seoses mänguväljaku rajamisega Entusiasti bussipeatuse tagusele alale (nn Vibu maaüksus).
Eelnevalt olid maa-ala kutsutud üle vaatama Kohila valla keskkonnaspetsialist Kadri Raus ja aednik Anu Adamson (09.08 kl 14). Nende seisukoht: maa-ala on arendatav puhkealaks ja mänguväljakuks; vajalik on ala puhastamine võsast ja osaliselt pinnasetööd pinnase tasandamiseks ja niidetavaks muutmiseks. Valla aednik oli valmis tulema augusti lõpus või septembri alguses appi puid märkima. Raie alla lähevad väheväärtuslikud puud, mis on kuni 8cm ümbermõõduga, ja haiged puud. Metsastunud osa säilib metsana, seal vajalik teha radade hooldus ja osaliselt puhastada alusmets. Pärast võsalõikust on võimalik võtta ette ala planeerimine. Ala planeerimise osas võiks konsulteerida valla arhitektiga.

 

Arutati:

 

1)      Entusiasti bussipeatuse tagune perepark. Mida ja kuidas rajada. Esimene asi oleks septembri lõpus või oktoobris ala puhastamine võsast. Seejärel planeerida ala, kuhu tuleksid laste mänguväljak, võrkpalliplats ja istumisala. Laste mänguväljak ei peaks olema kallis sertifikaadiga ehitis, kasutame valdavalt odavaid ja käepäraseid materjale (autorehvid, palgid, ronimisköied jms.), teeme võimalikult palju ise. Mänguväljaku ala, kuhu tuleb liivapinnas, peaks olema taraga ümbritsetud. Kõiki rajatisi ei pea kohe valmis saama, alustame jõukohasest. Septembri-oktoobri võsalõikuse osas uurime, kas anda see teha mõnele teenusepakkujale või teha ise. Rahastamise osas küsime esialgu abi vallalt ja mõnelt väiksemalt projektilt (nt KOP), töö püüame suures osas ära teha elanike vabatahtliku tegevusena.

2)      Informeerime võimalikult laialt oma tegevustest. Paneme kõikvõimalikesse kohtadesse üles info kodulehe olemasolust; sh valla infolehte ja kodulehele. Paneme augusti lõpuks perepargi serva stendi infoga, et sinna tuleb perepark. Kutsume elanikke üles pargi rajamises osalema.

3)      Muudame kodulehe Aespa elanike jaoks vajalikumaks, lisame infot piirkonnas pakutavate teenuste kohta, kutsume üles ettevõtjaid ja FIE-sid oma infot kodulehele lisama, muudame foorumi avalikuks.

4)      Ületamatud probleemid on prügimajandus, vee- ja kanalisatsioonitrass, lasteaiakohad. Nende lahendamiseks võiks esialgu saada ülevaate prügilepingute olukorrast, nende täitmisest.  Siis mõelda edasi, mida saab MTÜ ära teha, et Aespa puhtamaks muuta. Vee- ja kanalisatsioonitrassi osas avaldada vallavalitsusele survet. Samuti lasteaia osas tuleb jätkata arutelusid valla esindajatega. Vajalik on investeeringute suurenemine Aespa piirkonnas.

 

Otsustati:

 

1)      Ragne saadab vallalehele info MTÜ kodulehe (www.aespa.ee) kohta, et see avaldataks valla infolehe augustinumbris. Triin ja Eva levitavad infot kodulehe kohta Aespa piirkonna kuulutustestendidel.

2)      Gunnar valmistab käepärastest materjalidest kuulutustetahvli mänguväljaku rajamise infoga, mille paneme üles Aespa ringtee kurvi peale metsatukka (Tekst: TEEME SIIA KOOS PEREPARGI! www.aespa.ee; Tel. 5340 9621). Põhiteksti juurde saab hakata lisama infot perepargi rajamise talgute jms kohta. Stendi paneme üles augusti lõpuks.

3)      Maris koostab info kodulehele ja külas asuvatele kuulutustetulpadele ohtlike jäätmete jm äraandmise võimaluste kohta Kohila jäätmejaamas.

4)      Ragne teeb vallale MTÜ nimel teabenõude prügilepingute hulga ja jäätmeseaduse täitmisest vabastatute hulga kohta, et hakata planeerima tegevusi Aespa puhtamana hoidmise eesmärgiga.

 

                                                                                  Protokollis: Ragne Kõuts