KOKKUVÕTE VEEKOOSOLEKUST

20.novembril tutvustati Aespa elanikele vallavalitsuse plaane Aespa-Vilivere tiheasustusala vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks.

Vallavalitsuse esindajatest olid kohal vallavanem Heiki Hepner, keskkonnanõunik Made Saadve, arendusnõunik Inna Laanmets ja OÜ Kohila Maja juhataja Rein Langeproon.

Kohila vald valmistub järgmisel Euroopa Liidu rahastuse perioodil lahendama Aespa-Vilivere tiheasustusala vee- ja kanalisatsiooniprobleeme. Piirkonna keskkonnaohtlik olukord tuleb likvideerida ja elanikeni peab jõudma kvaliteetne joogivesi. Aespa ja Vilivere asuvad alal, mille põhjavesi ei ole kaitstud maapinnalt tuleneva reostusohu eest ning lähedus Keila jõele on teine riskitegur. Seega leidsid kohaletulnud üsna üksmeelselt, et probleemiga tuleb jõuliselt tegeleda ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemi arendamisega ei saa viivitada. Lisaks on asula turvalisuse nimel vaja luua tuletõrje veevõtukohad.

Vallavanem selgitas, et trassi kavandamisega on seotud mitmeid probleeme. Eelkõige on need rahalised. Esiteks on tegemist niivõrd keerulise struktuuriga piirkonnaga, et süsteemi ehitus kujuneb tõenäoliselt väga kalliks. Praegustel hinnangutel läheb vee- ja kanalisatsioonisüsteemi  väljaehitamine maksma ligikaudu 57 miljonit eurot (võrdluseks: Kohila alevi ja teiste asumite ÜVK summa oli 19,2 miljonit). Sellest peaks euromeetme põhimõtteid järgides tulema 85% Euroopa Liidult ja vald peaks panustama 15% omaosalusena. Omaosalus käib vallale projekti üksinda rahastades üle jõu.

Teine probleem seisneb selles, et praeguste prognooside kohaselt võib kujuneda keskmiselt mõnevõrra kallimaks ka teenuse hind. Kuna tõenäoliselt vajab EL rahataotluse otsuse tegemisel teavet ka selle kohta, kuivõrd on elanikud valmis sellise hinnaga teenust ostma, on kavas viia taotlusdokumentide vormistamisega paralleelselt läbi ka info kogumine kohalike elanike seas. MTÜ Aespa Kodu on valmis aitama info hankimisel ja elanike teavitamisel.

Vee- ja kanalisatsiooniprobleemi lahendamiseks on OÜ Infragate koostanud erinevatel stsenaariumidel põhineva Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 (loe seda aadressil http://avalik.amphora.ee/kohilavv/index.aspx?org=107&unit=-1 ). Vallavolikogu peab selle plaani heaks kiitma, arengukava on läbinud esimese lugemise ning plaani maksumus ehmatas nii mitmeidki volinikke. Siiski on võimalik võtta projekt ette kahes osas, nii nagu ka lähteülesande lahendanud firma Infragate välja pakkus. 1. etapil (2015-2018) on kavas panna paika põhitrassid, rajada kolm kaevu koos puhastusjaamaga Aespa külakeskuse alale, luua tuumik-aladele kuni 260 liitumiskohta ning ühendada kanalisatsioonitrass Kohila biopuhastiga. 2.etapil (2019-2026) toimuks trasside ehitus. Sellise plaani kohaselt oleksid kinnistute esimesed liitumised trassiga võimalikud 2019.aastal.

Praegu ei ole veel selged aga ka EL-i rahastusmeetmete põhimõtted ning see takistab koheselt konkreetsemaid samme astumast.

Igal juhul sai koosolekul selgeks, et nii suuremahulise projekti puhul peab rahaga toetama ka riigi keskvõim (sh Keskkonnaministeerium ja teised ametid).

Kokkuvõtte koosolekust koostas: Ragne Kõuts (MTÜ Aespa Kodu)